Partijprogramma Beter voor Den Helder | Zorgfonds

Zorgfonds

Beter voor Den Helder stelt instelling gemeentelijk zorgfonds voor

Voor Beter voor Den Helder is de zorg voor alle inwoners heel belangrijk. De toegang tot zorgvoorzieningen is een basisvoorwaarde voor de leefbaarheid in Den Helder. De gemeente kreeg er vanaf 2015 veel zorgtaken bij. Tegelijk bezuinigde het kabinet zo sterk dat de gemeente hiervoor onvoldoende geld kregen. Beter voor Den Helder stelt voor om een gemeentelijk zorgfonds in te stellen. Een bijdrage uit dit fonds kan voorkomen dat mensen die op zorg zijn aangewezen, zoals langdurig zieken, gehandicapten, ouderen en hulpbehoevenden tussen de wal en schip gaan vallen.

Vanaf 2015 kregen alle gemeenten er veel nieuwe taken bij. De Jeugdzorg, de persoonlijke begeleiding van ouderen en hulpbehoevenden, die op zorg zijn aangewezen alles gaat over van het rijk naar de gemeenten. Er is een nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Tenslotte moet de gemeente de begeleiding van arbeidsgehandicapten en bijstandsgerechtigden naar werk gaan regelen. Tegelijkertijd worden/zijn er al miljarden bezuinigd en krijgen gemeenten hierdoor veel te weinig geld om de extra taken te kunnen uitvoeren.

Beter voor Den Helder is geen voorstander van het verhogen van de gemeentelijke belastingen om de nieuwe zorgtaken te kunnen bekostigen. Daarom stellen wij voor om een Zorgfonds in te richten. Dit fonds gaat gevoed worden vanuit de bestaande WMO reserve van de gemeente Den Helder. Beter voor Den Helder stelt voor om in eerste instantie 1 miljoen euro in het fonds te storten. Zo wil Beter voor Den Helder zorgbehoevende mensen een waarborg bieden voor de toegang tot zorg!

Share This